Регион: Выбрать регион
Сейчас: 3 июня 11:54:42
Среда
Время: Красноярск (GMT+7)
На главную Написать письмо Карта сайта

Балаызбен саяхат: біз 6 негізгі селені шешеміз

Демалу баласыз бол“андай оЈай емес. Жедел Щсер етуді ›ажет ететін кЇрделі ±йымдастырушылы› жЩне эмоционалды сЩттер бар. Cаяхаттау кезінде кейбір мЩселелермен танысып, олардыЈ шешімін табу“а.

№1. Акклиматизация

Кйптеген балалар акклиматизация белгілерін сирек кездестіреді. Біра› ата-аналар Щлі де кейбір ›иынды›тар“а дайын болуы керек:

  • Демалыстан орал“аннан кейін пайда болатын реэкклиматизация. БаланыЈ денесі ›атал ›ыста кЇн мен жылы климаттыЈ кенеттен йзгеруіне тйтеп беру ›иын. љайтып орал“аннан кейінгі бірінші аптада серуендеу санын азайтып, адамдар кйп жиналатын жерлерде аз бол“ан д±рыс.
  • Жаздан жаз“а дейін демалыс›а бар“ан д±рыс. ТемператураныЈ кЇрт тймендеуі баланыЈ денсаулы“ына ›атты Щсер етуі мЇмкін.
  • ДемалудыЈ ал“аш›ы кЇндерінде нЩрестеЈізді бірден кЇнніЈ астында болуына р±›сат етпеЈіз, Щйтпесе ›ызып кету ›аупі жо“ары. КЇнніЈ еЈ ысты› уа›ытында, тЇнгі 12-ден 16-“а дейін, Їйде баламен бірге бол“ан д±рыс.
  • Мереке басталмас б±рын, нЩресте ас›азанныЈ ›ыс›а мерзімді ашулануында кйрінетін та“амды› климаттауды сезінуі мЇмкін. Б±л су“а немесе жергілікті та“амдар“а Їйренуге байланысты болуы мЇмкін. Б±л жа“дайда сіз баланы емдеудіЈ ›ажеті жо›, денеЈіз Їйреніп кеткенше бірнеше кЇн кЇтіЈіз.

№2. Уа›ыт белдеулерін йзгертіЈіз

Б±л отбасы уа›ыт айырмашылы“ы 2 са“аттан асатын елге бар“ан сапарлар“а ›атысты. 2 са“атты› айырмашылы› маЈызды емес. Уа›ыт белдеулерін йзгерту режимді реттеуді ›ажет етеді https://turkeyforfriends.com/publ/otdykh/puteshestvija/kak_kupit_deshevye_aviabilety/32-1-0-6659

М±ндай жа“дайда бЩрі баланыЈ жасына байланысты: балалар не“±рлым Їлкен болса, со“±рлым тезірек т±рып, жаЈа уа›ытта ±йы›тайды.

№3. Саяхатта“ы аурулар

БалаЈызбен демалыста бол“ан кезде, сіз дЩрі-дЩрмектермен бірге ал“аш›ы медициналы› кймек жина“ын алуыЈыз керек. Сонымен ›атар, сапар“а шы›пас б±рын медициналы› са›тандыруды алу керек. Са›тандыру компаниясымен ж±мыс істейтін клиникалардыЈ тізімі алдын-ала кйрсетілуі керек. Егер бала ауырып ›алса, онда сіз балалар дЩрігерімен кездесуге Їлкен кйп салалы аурухана“а бару“а тырысуыЈыз керек.

СіздіЈ учаскелік педиатрыЈыздыЈ телефон нймірін алып, оны тйтенше жа“дайда ша›ыру Їшін онымен келісу арты› болады.

№4. Азы›тандыру

Егер нЩресте жасанды тама›тандыратын болса, онда оны ›оспалар“а байлап ›ою керек. Егер нЩресте бот›аны жЩне нЩрестені жесе, онда алдымен бірнеше пакет алып, содан кейін бірдеЈе сатып алу керек. Біра› курортта“ы балалар та“амы ›ымбатыра› болатынына дайын болыЈыз.

МЇмкін болса, Їйді ас Їймен жал“а ал“ан жйн немесе кйп плита мен блендер Щкелген д±рыс.

№5. Тасымалдаулар мен ±шудыЈ бас›а ›иынды›тары

Сапар алдында сіз баланыЈ бас›алардыЈ ›ылы“ына теріс кйз›арасына дайын болуыЈыз керек. Сіз ᱓ан дайындала алмайсыз, біра› со“ан тура келуге тура келеді. љалай бол“анда да, ата-аналар Щрдайым алаЈдату“а болатын заттарды ›олында ±стауы керек: гаджеттер, ойыншы›тар, кітаптар, тама› немесе жай энтерапия. °шу немесе сапар кезінде балаЈызды шаршамау немесе скучно болмас Їшін барынша ›абылдау керек.

Пайдалы ймірдіЈ кейбір б±зы›тары:

  • °ша›тан ›±ла“ыЈыздан нЩрестеге кЩмпит бере аласыз. Егер бала Їлкен болса, онда сіз о“ан ›±ла“ын Їрлеуді Їйрете аласыз.
  • Бала“а бірнеше жаЈа тосынсыйлар дайындап, оларды ›ызы›тыратын жаЈа ойыншы›, кітап немесе сурет жиынты“ы сия›ты беруге болады.
  • егер ±ша› немесе пойыз толы› болмаса, сізден балаЈыздыЈ ›асынан орын ›алдыруды с±рауы мЇмкін. НЩресте біраз уа›ыт ойнай алады.

alt

№ 6. ЖЇк

Бала туылмай т±рып, ата-аналар ешнЩрсесіз саяхаттай алады. Біра› ›азір сіз бала“а арнал“ан коляска, балалар сймкесі, Їлкен жаялы›тар, ойыншы›тар жЩне нЩресте Їшін бас›а заттарды алып келуіЈіз керек.

Шынды“ында, шы“удыЈ жолы бар: сіз арбаны жал“а алып, сайттан памперстер мен тама› сатып ала аласыз. Б±л жЇктіЈ кйлемін едЩуір азайтады.


Количество просмотров: 180
теги:
20.08.2019 09:10 | Alex12блог автора

Еще публикации:

Стать автором
Логин:
Пароль:
Для входа в свой аккаунт или Регистрациии, воспользуйтесь выплывающим меню
Реклама